คุณสมบัติ APE ERP

ซอฟต์แวร์ที่ทำงานผ่านเว็บ สามารถใช้งานบน Mobile Device สะดวกสบาย มี Dashboard ทันสมัย สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเสนอข้อมูลได้หลากหลาย

คุณสมบัติของ APEERP

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ซอฟต์แวร์ทำงานผ่านเว็บ สามารถใช้งานบน Mobile Device สะดวกสบายในการใช้งาน โมดูลประกอบด้วยระบบงานขาย รับชำระ ซื้อ จ่ายชำระ สมุดรายวันบัญชี 5 เล่ม และระบบภาษีต่างๆ

 • โมดูลประกอบด้วยระบบงานขาย รับชำระ ซื้อ จ่ายชำระ สมุดรายวันบัญชี 5 เล่ม และระบบภาษีต่างๆ ซึ่ง ระบบปัญชีรายวัน 5 เล่ม ประกอบด้วย รายวันซื้อ (Account Payable) , รายวันขาย (Account Receiveable) , รายวันรับ (Receive Voucher) , รายวันจ่าย (Payment Voucher) และ บัญชีทั่วไป (Journal Voucher)
 • ระบบบันทึกบัญชีแบบ real time ผู้สามารถเรียกดูรายการ หรือ report ต่างได้ทันทีหลังจากการรายการถูกบันทึก
 • รองรับการคีย์ตรงเข้าสมุดรายวันต่างๆ สำหรับงานรับ/จ่าย ตรง ได้ทั้งเงินสด เงินโอน และเช็ค
 • รองรับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และอีก 50 ภาษาทั่วโลก รองรับสกุลเงินได้หลากหลาย
 • มีเครื่องมือพื้นฐาน เช่น ระบบเก็บ Log   ระบบการค้นหา  การจัดกลุ่ม การปรับมุมมอง
 • มี Dashboard ทันสมัยสำหรับผู้บริหาร สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเสนอข้อมูลได้หลากหลาย
 • เป็นระบบเปิดที่ผู้ใช้งานพัฒนาเพิ่มเติมได้เองตามความต้องการ
 • รองรับการนำข้อมูลเข้าโดยใช้ Excel
 • รองรับการทำงานได้ทั้งระบบ  Windows OS และ Linux สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ On-Cloud  หรือ  On-Premise

ระบบบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์

 • ระบบบริหารงานขาย Sales Management
 • ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
 • ระบบบริหารโครงการ Project Management

ระบบริหารโครงการและระบบจัดซื้อ

 • ระบบบริหารงานจัดซื้อ Purchasing Management
 • ระบบบริหารโครงการ Project Management
 • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร Dashboard

ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

 • ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง Inventory Management
 • ระบบควบคุมคุณภาพ Quality Control
 • ระบบบริหารโครงการ Project Management

ระบบบริหารจัดการควบคุมการผลิต

 • ระบบบริหารจัดการการผลิต Manufaturing
 • ระบบควบคุมคุณภาพ Quality Control
 • ระบบซ่อมบำรุง Maintenance

ระบบบริหารการเงินและบัญชี

 • ระบบบริหารลูกหนี้ Account Receivable (AR)
 • ระบบบริหารเจ้าหนี้ Account Payable (AP)
 • ระบบบริหารจัดการภาษีต่างๆ Tax
Scroll to Top
Scroll to Top