ระบบบริหารการเงิน
และบัญชี

สามารถจัดทํา และจัดการใบวางบิล โดยอ้างอิงเอกสารจากรายการขาย (Invoice), รายการลดหนี้ / เพิ่มหนี้ (C/N,D/N)

ระบบบริหารการเงินและบัญชี

โมดูลหลัก

คุณสมบัติทั่วไป

ระบบบริหารลูกหนี้ (Account Receivable – AR)
ระบบบันทึกบัญชีและสมุดรายวัน (General ledger)
ระบบบริหารจัดการภาษีต่างๆ (Tax – TAX)

  

ระบบบริหารเจ้าหนี้ (Account Payable – AP)
ระบบบริหารเช็ครับจ่ายและสมุดธนาคาร (Cheque & Bank)
Scroll to Top
Scroll to Top